Wspieramy aktywne grupy obywateli i młode organizacje
ZŁÓŻ WNIOSEK

Co można sfinansować w ramach mikrodotacji?

Wydatki w ramach dotacji są kwalifikowalne, jeżeli są:

  • niezbędne dla realizacji projektu,
  • racjonalne i efektywne,
  • zostały faktycznie poniesione w okresie realizacji projektu,
  • udokumentowane,
  • zostały przewidziane w budżecie projektu,
  • zgodne z odrębnymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

W ramach Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO niedozwolone jest podwójne finansowanie wydatku, czyli zrefundowanie całkowite lub częściowe danego wydatku dwa razy ze środków publicznych, zarówno krajowych jak i wspólnotowych oraz ze środków zagranicznych.

W sytuacji, gdy jest to merytorycznie uzasadnione i służy prawidłowej realizacji projektu lub wydatkowaniu z dotacji kosztów rozwoju organizacji, istnieje możliwość realizacji części projektu w ramach projektu poza granicami Polski, jednak nawet w takim przypadku wszystkie wydatki z dotacji muszą być poniesione w Polsce. Suma wszystkich wydatków dotyczących działań za granicą, nie może przekraczać 30% całkowitej wartości projektu.

Koszty kwalifikowalne dzielą się na dwie kategorie:
koszty wynikające ze specyfiki projektu (koszty bezpośrednie),
koszty administrowania projektem (koszty pośrednie).

W ramach kosztów wynikających ze specyfiki projektu (koszty bezpośrednie) kwalifikowalne są wydatki związane z zaplanowanymi działaniami, na przykład: materiały na warsztaty dla uczestników, wynajem sali, poczęstunek, koszty przejazdu na wizytę, wynajem sprzętu, nagłośnienia, koszty druku, wynagrodzenia specjalistów.

W ramach kosztów administrowania projektem (koszty pośrednie) kwalifikowalne są wydatki związane z obsługą realizacji projektu. Możliwe jest tu ponoszenie wydatków związanych z koordynacją, księgowością, zakupem materiałów biurowych, opłatami za telefon, opłatami pocztowymi, kosztami utrzymania pomieszczeń itp. Koszty te muszą spełniać ogólne, wymienione powyżej warunki kwalifikowalności. Koszty pośrednie pokrywane z dotacji nie mogą przekroczyć 20% kwoty przyznanej dotacji.

Koszty rozliczania dotacji mogą zostać pokryte z dotacji tylko przez młode organizacje pozarządowe (wskazane z punkcie II.1 Regulaminu) oraz grupy nieformalne składające wniosek wspólnie z organizacją pozarządową lub innym podmiotem (zgodnie z punktem II.2b Regulaminu).

Młode organizacje pozarządowe (wskazane w punkcie II.1 Regulaminu) wnioskujące o dotację na rozwój organizacji mogą sfinansować z dotacji koszty związane z opracowaniem merytorycznego planu rozwoju organizacji. Koszty te finansowane z dotacji nie mogą jednak stanowić więcej niż 10% całej dotacji.