Wspieramy aktywne grupy obywateli i młode organizacje
ZŁÓŻ WNIOSEK

Czego nie można sfinansować w ramach mikrodotacji?

Do wydatków, które nie mogą być finansowane, należą wydatki nie odnoszące się jednoznacznie do projektu, w tym m. in.:

 • poniesione po lub przed terminem realizacji projektu;
 • podatek od towarów i usług (VAT), jeśli może zostać odliczony w oparciu o ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.);
 • zakup nieruchomości gruntowej, lokalowej, budowlanej;
 • zakup środków trwałych (w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 15 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Dz. U. z 2013 r. poz. 330) oraz art. 16a ust. 1 w zw. z art. 16d ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.);
 • amortyzacja;
 • leasing;
 • rezerwy na pokrycie przyszłych strat lub zobowiązań;
 • odsetki z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań;
 • koszty kar i grzywien;
 • koszty procesów sądowych;
 • nagrody, premie i inne formy bonifikaty rzeczowej lub finansowej dla osób zajmujących się realizacją projektu;
 • koszty obsługi konta bankowego (nie dotyczy kosztów przelewów);
 • zakup napojów alkoholowych (jest to niezgodne z art. 4 ust. 1 pkt 32 UoDPPioW oraz art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi);
 • podatki i opłaty z wyłączeniem podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, a także opłat za zaświadczenie o niekaralności oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego);
 • koszty wyjazdów służbowych osób zaangażowanych w realizację projektu na podstawie umowy cywilnoprawnej, chyba że umowa ta określa zasady i sposób podróży służbowych,

Niekwalifikowalne są także:

 • nagrody dla uczestników projektu, poza nagrodami w konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, o ile wartość jednostkowa nagrody nie przekracza kwoty 100 zł,
 • koszty rozliczane na podstawie faktur/rachunków wystawianych przez podmiot wnioskujący wspólnie z grupa nieformalną (zgodnie z punktem 2.2b Regulaminu),
 • wydatki związane z tworzeniem kapitału żelaznego organizacji,
 • wydatki związane z realizacją celów religijnych oraz uprawiania kultu religijnego,
 • wydatki związane z realizacją celów politycznych,
 • wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez Wnioskodawcę.