Wspieramy aktywne grupy obywateli i młode organizacje
ZŁÓŻ WNIOSEK

Kto może otrzymać mikrodotację?

  • Stowarzyszenia;
  • Fundacje;
  • Spółdzielnie socjalne:
  • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania;
  • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
  • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Które spełniają wszystkie poniższe warunki:

  • posiadają siedzibę na terenie województwa lubelskiego;
  • działają nie dłużej niż 30 miesięcy – czyli zostały zarejestrowane (wpisane do właściwego rejestru) nie wcześniej niż na 30 miesięcy przed dniem złożenia wniosku w konkursie;
  • posiadają budżet roczny nie większy niż 25 tys. PLN – czyli w ostatnim złożonym sprawozdaniu finansowym, w rachunku wyników suma przychodów (z działalności statutowej, przychodów finansowych, pozostałych przychodów) jest nie większa niż 25 000 PLN lub też nie  miały jeszcze obowiązku przygotowania sprawozdania finansowego z uwagi na zbyt krótki okres działalności.