Wspieramy aktywne grupy obywateli i młode organizacje
ZŁÓŻ WNIOSEK

Na co można przeznaczyć mikrodotacje?

Dotacje można przeznaczyć na dofinansowanie dwóch rodzajów projektów:

1. na realizację projektu w dowolnej ze sfer pożytku publicznego, tj. w sferze:
1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
1a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
2) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
3) działalności charytatywnej;
4) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
5) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
6) ochrony i promocji zdrowia;
7) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
8) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
9) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
10) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
11) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
12) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
13) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
14) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
15) wypoczynku dzieci i młodzieży;
16) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
17) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
18) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
19) turystyki i krajoznawstwa;
20) porządku i bezpieczeństwa publicznego;
21) obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
22) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
23) ratownictwa i ochrony ludności;
24) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
25) upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
26) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
27) promocji i organizacji wolontariatu;
28) pomocy Polonii i Polakom za granicą;
29) działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
30) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
31) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
32) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
33) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , w zakresie określonym w pkt 1-32.

Adresatami projektów muszą być osoby mieszkające w województwie lubelskim.

2. na rozwój młodej organizacji pozarządowej lub innego podmiotu uprawnionego do wnioskowania (zgodnie z definicją określoną w punkcie II.1 Regulaminu) zarejestrowanego na terenie woj. lubelskiego poprzez:
1)    zakup sprzętu biurowego, sprzętu związanego z obszarem działań organizacji, oprogramowania komputerowego, oprogramowania księgowego,
2)    adaptację lokalu (który organizacja ma prawo wykorzystywać dla swojej działalności przez okres co najmniej 6 m-cy po zakończeniu projektu),
3)    podniesienie kwalifikacji pracowników lub wolontariuszy,
4)    częściowe finansowanie kosztów osobowych związanych z obsługą księgową, prawną lub informatyczną,
5)    poszerzenie zakresu świadczonych usług,
6)    pomoc w opracowaniu merytorycznych planów rozwoju (w tym również związanych z przyznaną dotacją) na okres co najmniej 12 miesięcy.

Wszystkie projekty realizowane dzięki dotacjom muszą pośrednio zmierzać do osiągnięcia celu głównego i celów szczegółowych Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 tj.:
Cel główny: zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne.
Cele szczegółowe:

  • Zwiększenie ilości inicjatyw oddolnych.
  • Wzrost liczby obywateli angażujących się w działania organizacji pozarządowych i inicjatywy lokalne.
  • Wzrost partycypacji obywateli w sprawach publicznych.
  • Wzmocnienie potencjału III sektora.