Wspieramy aktywne grupy obywateli i młode organizacje
ZŁÓŻ WNIOSEK

Aktualności

23.06.2023

W ostatnich tygodniach pojawiło się wiele nowych konkursów, zebraliśmy informacje o części z nich.

Do 8 tys. zł na projekty proekologiczne; jest nowy program grantowy dla KGW

Nawet 8 tys. zł Koła Gospodyń Wiejskich mogą otrzymać na realizację projektów związanych z edukacją ekologiczną i promowaniem proekologicznych postaw. Wnioski o dofinansowanie można składać do końca lipca.

Fundacja Krajowej Grupy Spożywczej ogłosiła konkurs grantowy „Eko-gospodynie” przeznaczony dla Kół Gospodyń Wiejskich zarejestrowanych w krajowym rejestrze prowadzonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dofinansowanie to nawet 8 tys. zł na projekt. W sumie do rozdysponowania jest 100 tys. zł.

Wnioski składane przez KGW mogą dotyczyć m.in.: organizacji warsztatów ekologicznych i przyrodniczych, działań związanych z dbaniem o lokalne środowisko naturalne np. sadzenie lasu, sprzątanie terenów zielonych itp., czy prowadzenia  przedsięwzięć edukacyjnych z zakresu ochrony przyrody. Środki pozyskane w konkursie można też przeznaczyć na doposażenia Kół Gospodyń Wiejskich w sprzęt i urządzenia niezbędne do promowania działań proekologicznych i umożliwiające organizację wydarzeń przyjaznych środowisku.

Zgodnie z regulaminem konkursu, Koło Gospodyń Wiejskich może złożyć tylko jeden wniosek w konkursie, w przypadku złożenia większej liczby, żaden projekt nie będzie oceniany. 

Wnioski można składać do 31 lipca za pośrednictwem generatora, który dostępny jest TUTAJ. Ogłoszenie wyników konkursu zaplanowane jest na 15 września. Projekty będzie można realizować do 15 marca 2024 r.

https://samorzad.pap.pl/kategoria/dofinansowanie/do-8-tys-zl-na-projekty-proekologiczne-jest-nowy-program-grantowy-dla-kgw

Nawet 10 tys. zł dla OSP i KGW na potańcówki wiejskie

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie potańcówek wiejskich. Ochotnicze Straże Pożarne oraz Koła Gospodyń Wiejskich mogą uzyskać wsparcie w wysokości 10 tys. zł.

Program Potańcówki Wiejskie skierowany jest do Ochotniczych Straży Pożarnych, Kół Gospodyń Wiejskich, samorządowych jednostek kultury oraz organizacji pozarządowych. Nabór wniosków rozpocznie się 22 maja. Maksymalna kwota dofinansowania to 10 tys. zł. 

„Poprzez ogłoszony program Potańcówki Wiejskie, Instytut zamierza wzmacniać i upowszechniać ideę organizowania spotkań społeczności, dla których osią jest kultura ludowa pochodzenia lokalnego. W ten sposób Instytut chce pokazać, szczególnie młodemu pokoleniu, wartość rodzimych tradycji oraz ponadczasowość jej elementów” – wskazano w regulaminie programu. 

Jak zaznaczono w regulaminie zamierzeniem programu jest też wspieranie artystów i wykonawców w kultywowaniu muzyki tradycyjnej polskiej wsi, dlatego warunkiem niezbędnym do otrzymania dofinansowania jest „nawiązanie współpracy z wykonawcami repertuaru tradycyjnej muzyki wiejskiej danej społeczności lokalnej, w odniesieniu do miejsca realizacji potańcówki”.

Zgodnie z regulaminem wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek, przy czym w ramach jednego wniosku można ubiegać się o dofinansowanie organizacji więcej niż jednej potańcówki. Warunkiem jest nieprzekroczenie maksymalnej kwoty dofinansowania tj. do 10 tys. zł. Z przyznanych środków można sfinansować 100 proc. wydatków kwalifikowanych związanych z realizacją zadania.

Wnioski o dofinansowanie będzie można składać za pośrednictwem generatora Witkac do 16 czerwca. Natomiast zadanie powinno zostać zrealizowane od 1 sierpnia  do 31 października 2023 r. 

https://samorzad.pap.pl/kategoria/dofinansowanie/nawet-10-tys-zl-dla-osp-i-kgw-na-potancowki-wiejskie-dokumenty

Ruszył nabór w programie „Moja Mała Ojczyzna”; do wzięcia do 40 tys. zł

Rozpoczął się nabór w programie Fundacji BGK „Moja Mała Ojczyzna”. Dofinansowanie w wysokości 40 tys. zł mogą otrzymać gminy do 100 tys. mieszkańców.

Fundacja Banku Gospodarstwa Krajowego ogłosiła nabór wniosków w siódmej edycji konkursu „Moja Mała Ojczyzna”. Dofinansowanie otrzyma 60 najlepszych projektów. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o wsparcie w wysokości do 40 tys. zł. Konkurs przeznaczony jest dla gmin do 100 tys. mieszkańców oraz innych podmiotów prowadzących działalność w takich gminach, np. bibliotek, domów kultury, czy kół gospodyń wiejskich zarejestrowanych ARiMR.

„Celem Konkursu jest aktywizowanie społeczności lokalnej do działania na rzecz budowania dobra wspólnego w środowisku lokalnym, zagospodarowania lokalnej przestrzeni publicznej, poprawy estetyki, funkcjonalności, modernizacji lub działań proekologicznych, takich jak ochrona środowiska, odnawialne źródła energii, surowce naturalne itp.” – wskazano w regulaminie.

Zgodnie z regulaminem środki można przeznaczyć m.in. na poprawę lokalnej przestrzeni publicznej towarzyszącej zaspokojeniu potrzeb mieszkańców; upamiętnienie wydarzeń, miejsc oraz bohaterów historycznych; wsparcie infrastruktury placówek oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych. Projekty zgłoszone do konkursu powinny być zrealizowane w terminie od 02.01.2024 r. do 31.08.2024 r

O dofinansowanie w siódmej edycji konkursu mogą ubiegać się również podmioty, które otrzymały wsparcie w poprzednich edycjach, pod warunkiem terminowego i prawidłowego rozliczenia projektu. Wnioski można składać do północy 15 czerwca poprzez formularz online dostępny TUTAJ.

https://samorzad.pap.pl/kategoria/bgk-dla-samorzadow/ruszyl-nabor-w-programie-moja-mala-ojczyzna-do-wziecia-do-40-tys-zl

 

„Tradycja naszą siłą” – jest dofinansowanie na projekty z zakresu edukacji regionalnej

Do końca czerwca koła gospodyń wiejskich, biblioteki publiczne i domy kultury mogą wnioskować o wsparcie w konkursie „Tradycja naszą siłą”. Najlepsze projekty dotyczące m.in. edukacji regionalnej otrzymają dofinansowanie w wysokości do 5 tys. zł.

Fundacji Grupy PERN ogłosiła nabór wniosków w programie „Tradycja naszą siłą”. O dofinansowanie mogą wnioskować biblioteki publiczne, domy kultury, organizacje pozarządowe oraz koła gospodyń wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru KGW prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W programie będzie można pozyskać granty w wysokości 2 lub 5 tys. zł. 

Jak wskazano w regulaminie programu, jego celem jest przekazanie jednostkom środków finansowych na realizację inicjatyw, projektów i działań, które wzmocnią propagowanie polskiej tradycji lokalnej oraz regionalnej. 

Pozyskane środki będzie można przeznaczyć m.in. na działania z zakresu edukacji regionalnej i upowszechniania wiedzy na temat tradycyjnych społeczności oraz zadania dotyczące twórczości ludowej i amatorskiej. Wsparciem objęte będą również wydatki na renowację strojów ludowych oraz rekwizytów obrzędowych dla zespołów regionalnych prezentujących tradycje muzyczne, taneczne i śpiewacze oraz folklor obrzędowy własnego regionu.

O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty działające w odległości do 100 km od obiektów firmy PERN S.A., których wykaz znajduje się w załączniku do regulaminu. Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie. Nie jest wymagany wkład własny.

Wnioski o dofinansowanie należy składać do 30 czerwca na adres fundacji z dopiskiem „Nabór wniosków Tradycja naszą siłą”. Ogłoszenie wyników planowane jest na 31 sierpnia z możliwością przedłużenia do 30 września 2023. Zadania wskazane we wniosku powinny zostać zrealizowane do 30 grudnia 2023 r.

https://samorzad.pap.pl/kategoria/dofinansowanie/tradycja-nasza-sila-jest-dofinansowanie-na-projekty-z-zakresu-edukacji

„Lokalny patriota” to program naboru wniosków Fundacji Grupy PERN. Jego celem jest wsparcie promowania wydarzeń historycznych w lokalnych środowiskach.

Wnioski można składać przede wszystkim na:

  • organizację wydarzeń kulturalnych o charakterze lokalnym lub regionalnym dot. historii Polski, kursów, szkoleń, spotkań, warsztatów, wystaw, konkursów, festiwali, koncertów, widowisk, spektakli teatralnych,
  • realizację działań edukacyjno-animacyjnych wspomagających lokalne społeczności w działaniach twórczych, działaniach interdyscyplinarnych związanych z historią,
  • organizację konferencji, seminariów, paneli dyskusyjnych, przeprowadzenie badań historycznych,
  • organizację rekonstrukcji historycznych, uroczystości upamiętniających postacie, wydarzenia, rocznice o charakterze patriotycznym,
  • inne wydarzenia lub projekty promujące historię.

Wnioski mogą składać, w szczególności:

  • samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych  w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych),
  • organizacje pozarządowe;
  • kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;
  • inne organizacje prowadzące działania związane z historią.

W tej edycji programu wygra maksymalnie łącznie 10 najlepszych projektów, które zostaną dofinansowane:

  •  10 projektów na kwotę 5 000 zł brutto.

Terminy:

Rozpoczęcie naboru wniosków: 22.05.2023 r.

Termin składania wniosków: do 30.06.2023 r.

Ogłoszenie wyników konkursu: do 31.08.2023 r.

https://www.pern.pl/o-nas/odpowiedzialny-biznes/fundacja/nabor-wnioskow/lokalny-patriota/

 

Fundacja ENEA, program grantowy dla KGW i OSP

600 000 zł dla Kół Gospodyń Wiejskich i Ochotniczych Straży Pożarnych!

https://www.enea.pl/fundacja#gsc.tab=0