Wspieramy aktywne grupy obywateli i młode organizacje
ZŁÓŻ WNIOSEK

Aktualności

26.09.2023

Zapraszamy na Lubelskie Forum NGO, które odbędzie się w dniach 12-13 października 2023 roku. To dwudniowa konferencja poświęcona działalności organizacji pozarządowych w województwie lubelskim.

Pierwszy dzień rozpoczniemy konferencją, na której zostaną poruszone m.in. programy rządowe jako źródła finansowania działalności NGO, nowa perspektywa i możliwości wsparcia organizacji pozarządowych jako odbiorców i realizatorów projektów z EFS+ oraz panel dyskusyjny na temat Capacity building. Pierwszego dnia odbędzie się również Gala III Sektora, na której zostaną wręczone nagrody i wyróżnienia dla lubelskich organizacji pozarządowych. Gala zakończy się koncertem ANNY RUSOWICZ.

Drugi dzień będzie miał charakter praktyczny – to 8 różnorodnych warsztatów tematycznych ściśle związanych z działalnością pozarządową, które poprowadzą praktycy z terenu województwa lubelskiego i nie tylko. W tym warszaty z Mikrograntów Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO prowadzone przez koordynatora projektu Macieja Mulawę.

Warunkiem uczestnictwa w Lubelskim Forum jest przesłanie prawidłowo wypełnionego elektronicznego formularza zgłoszeniowego do dnia 9 października 2023 r. do godz. 12.00.

 

Link do formularza zgłoszeniowego:

https://forms.office.com/e/ZuLJH8D3T3

 

REGULAMIN REKRUTACJI NA

LUBELSKIE FORUM NGO

12 - 13 października 2023 roku

 

 

§ 1

Uczestnicy spotkania

 1. Uczestnikami spotkania mogą być przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej, w tym organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw społecznych oraz jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, instytucji wspierających ekonomię społeczną lub zainteresowanych współpracą w obszarze trzeciego sektora.
 2. Spotkanie jest realizowane zgodnie z zasadami polityki równych szans - oznacza to, że mogą w nim brać udział osoby bez względu na wiek, płeć, stopień niepełnosprawności oraz miejsce zamieszkania.
 3. Uczestnik ponosi odpowiedzialność karną określoną w art. 286 Kodeksu Karnego za umyślne podanie nieprawdziwych informacji w dokumentach składanych na potrzeby projektu.

 

§ 2

Zasady rekrutacji

 

 1. Rekrutację uczestników na Forum przeprowadzą pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie.
 2. Informacja o rekrutacji na Forum zostanie zamieszczona na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie: www.rops.lubelskie.pl w zakładce Aktualności i rozesłana mailowo do uczestników wymienionych w § 1, pkt. 1.
 3. Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu, spełniające podstawowy warunek uczestnictwa wymieniony w § 1 pkt 1 niniejszego regulaminu, zobowiązane są wypełnić formularz zgłoszeniowy w wersji elektronicznej, dostępny na stronie internetowej ROPS.
 4. Rekrutacja na Forum będzie prowadzona  zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 5. Zgłoszenia na listę podstawową będą przyjmowane do dnia 9 października 2023 roku. Zgłoszenia, które wpłyną po tym terminie, będą rejestrowane na liście rezerwowej.
 6. W przypadku wyczerpania liczby wolnych miejsc przed dniem zakończenia procesu rekrutacji, zgłoszenia będą rejestrowane na liście rezerwowej.
 7. O zakwalifikowaniu się na spotkanie decyduje kolejność zgłoszeń oraz spełnianie kryteriów kwalifikacyjnych.
 8. Kandydaci zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu na spotkanie drogą elektroniczną.
 9. Osoba, która została zakwalifikowana na Forum, może zrezygnować z uczestnictwa w nim poprzez zgłoszenie telefoniczne pod nr telefonu 81 5287622, 81 5287624 lub pocztę e-mail na adres iwona.kedziera@rops.lubelskie.pl. 

 

 

 

§ 3

Zasady udziału w Forum i obowiązki uczestnika

1. Organizator Forum zapewnia uczestnikom bezpłatnie:

 1. zestaw materiałów dydaktyczno-piśmienniczych,
 2. pełne wyżywienie w trakcie Forum.

2. Każdy uczestnik ma obowiązek:

 1. punktualnego i aktywnego uczestnictwa w Forum;
 2. potwierdzenia obecności własnoręcznym podpisem na liście obecności;
 3. potwierdzenia odbioru posiłków i materiałów dydaktyczno-piśmienniczych;
 4. wypełnienia niezbędnych dokumentów związanych z uczestnictwem w spotkaniu.
 1. Organizator zapewnia dla części uczestników Forum bezpłatny nocleg. Z bezpłatnego noclegu mogą skorzystać w pierwszej kolejności uczestnicy, którzy mieszkają na terenie województwa lubelskiego z wyłączeniem powiatów: lubelskiego, łęczyńskiego, lubartowskiego i świdnickiego z uwagi na odległość umożliwiającą komfortowy dojazd z Lublina (miejsca odbywania się Forum) do miejsca zamieszkania. W sytuacji, gdy organizator będzie dysponował wolnymi miejscami noclegowymi, uczestnicy zamieszkujący powyższe powiaty będą mogli skorzystać z bezpłatnego noclegu.

§ 4

Informacje ogólne

 

 1. Spotkanie organizowane w ramach projektu „Ekonomia Społeczna – Drogowskaz Rozwoju Społecznego II” współfinansowanego przez Unię Europejską realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.
 2. Organizatorem spotkania jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.
 3. Współorganizatorem spotkania jest:
 1. Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego,
 2. Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych.